Anasayfa  |   İletişim  | EN
Psikoloji
YÖK ATLAS
Türk Dili ve Edebiyatı % 100 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 50 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 25 Burslu
Tarih % 100 Burslu
Tarih % 50 Burslu
Tarih % 25 Burslu
Psikoloji % 100 Burslu
Psikoloji % 50 Burslu
Psikoloji % 25 Burslu
Psikoloji
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Ders İçerikleri
    •  
Psikoloji Bölümü Ders İçerikleri

 

TDE115 Türk Dili I

Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak, dillerin sınıflandırılmasını ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini göstermek, Türkçenin ses bilgisi, yapı bilgisi ve anlam bilgisi açısından özelliklerini benimsetmek, yazım kurallarını göstermek.

ING101 İngilizce I

Bu ders, dil öğretiminde dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

ING101E İleri İngilizce I

Bu derste araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yetenekler gibi psikolojiye giriş konuları incelenir.

TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSI101 Psikolojiye Giriş I

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan temel konular: Psikolojinin konusu ve amaçları, araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yeteneklerdir.

PSI103 Davranış Bilimleri İçin İstatistik I

Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan kavramlar ile temel istatistik bilgisinin verilmesidir.

PSI105 Fizyolojik Psikoloji I

Bu derste merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisine ilişkin temel bilgiler; beynin bölüm ve işlevleri, nöronlar, nörotransmitterler; nörohormonlar; bellek, dikkat,korku gibi işlevler ve ilgili beyin bölümleri; uyku-uyanıklık ve sirkadiyen ritim konuları işlenecektir.

PSI107 Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi, amacına uygun olacak şekilde bilim nedir, bilimi niteleyen özellikler nelerdir, felsefe, din, mantık, matematik gibi alanlarla ilişkisi nedir; bilimsel yöntem ve kapsadığı işlemler nelerdir, bilimsel açıklama ve dayandığı teorik temeller nelerdir, gibi konuları kapsamaktadır.

TDE116 Türk Dili II

Kompozisyon yazmanın inceliklerini göstermek, yazı türleri arasındaki farkı ayırt ettirmek, Türk ve Dünya edebiyatının klasiklerini tanıtmak, bilimsel yazı ve edebi metin yazma tekniklerini göstermek, uygulamalar yaptırmak.

ING102 İngilizce II

Bu ders, dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

ING102E İleri İngilizce II

Bu derste gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikoloji konuları incelenir.

TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSI102 Psikolojiye Giriş II

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların bulguları doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan konular: Gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikolojidir.

PSI104 Davranış Bilimleri İçin İstatistik II

Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan temel istatistiksel testlerin seçilmesi, hesaplanması, sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması ve yazılmasıdır.

PSI106 Fizyoloji Psikoloji II

Bu derste merkezi sinir sisteminin algı, yorumlama, bellek, muhakeme gibi işlevleri; beyin işlevlerinin ve emosyonel, davranışsal, bilişsel süreçlerle ilişkisi; korku ve anksiyete mekanizması; dürtü kontrolü ele alınacaktır.

PSI108 Sosyoloji

Sosyoloji kavram ve önermelerinin tanıtılması, toplum içinde yer alan her kurumun, her çeşit sosyal oluşumun yapı ve dinamiklerini incelemek, gelişmiş temel sosyolojik önermeler çerçevesinde ele almak.

PSI201 Sosyal Psikoloji I

Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri sosyal algı, sosyal biliş,  tutumlar, tutum değişimi, uyma, itaat, saldırganlık, yardımseverlik, grup üyeliği gibi başlıklar altında irdelenir.

PSI203 Kişilik Kuramları I

Çeşitli kuramcıların insan doğasına, kişiliğe yaklaşımları incelenir. Bunlar: Treyt  yaklaşımı, biyolojik yaklaşım, psikanalitik ve yeni analitik yaklaşımlardır.  Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI205 Gelişim Psikolojisi I

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi,  gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

PSI207 Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I

Psikoloji alanında kullanılan temel istatistik tekniklerin bilgisayar ortamında uygulanabilmesi için verilerin toplanması, verileri değerlendirmek için gerekli olan bilgisayar programlarının ve bu programların temel kullanımlarının veri girişi, düzenlenmesi için öğrenilmesidir.

PSI209  Kültürlerarası Psikoloji

Bu derste kültürün insan davranışı üzerindeki etkileri, kültürlerarası psikoloji alanının temel kavramları, yaklaşımları ve çalışma yöntemleri ele alınarak incelenir.

PSI211E Çocuk İstismarı ve İhmali

Bu ders, çocuk istismarı ve ihmalinin tanımı, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, nedenleri, erişkinlikteki ve ilişki niteliği üzerindeki etkileri, istismarı önleme yöntemleri, çocuk hakları, yasal yaptırımlar, çocuk ve yetişkin istismarı ilişkisi konularını içerir.   Dünyadan,  ülkemizden ve farklı kültürlerden örnekler sunulur.

PSI213 Algı ve Öğrenme Psikolojisi

Algısal süreçlerin ve öğrenmenin temel ilke ve kuramlarının öğrenilmesi ve bu bilginin eğitimin her alan ve düzeydeki temel ilkelerine ve bilişsel-davranışçı tedavi süreçlerinin oluşturulmasına katkısının anlaşılması amaçlanmaktadır. Temel kavramların yanında klasik, edimsel koşullama ve sosyal öğrenme gibi öğrenmenin yaşamı sürdürmedeki önemini gösteren kuramsal yaklaşımların ve bunların davranışı değiştirme açısından sonuçları ele alınacaktır.

PSI215E Çevre Psikolojisi

Çevre psikolojisi alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, insanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini, kültürel bakış açısını da ele alarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. İnsan-çevre etkileşiminde insana dair algı, biliş, tutum, gibi bireysel değişkenler ile kişisel mesafe, mekan, gürültü, kirlilik gibi çevresel özelliklerin etkileşimi ele alınacaktır.

PSI217 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Koruyucu bir halk sağlığı hizmeti olarak okul ortamlarında öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ele alınır.

PSI202 Sosyal Psikoloji II

Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri, sosyal psikolojinin uygulama alanları çerçevesinde incelenir.

PSI204 Kişilik Kuramları II

Çeşitli kişilik yaklaşımları incelenir. Bunlar: Öğrenme yaklaşımları (koşullama ve sosyal bilişsel öğrenme kuramları), fenomenolojik yaklaşımlar ve bilişsel yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI206 Gelişim Psikolojisi II

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi,  gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

PSI208 Davranış Bilimleri için Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II

Alandaki bir araştırma verisinin istatistik değerlendirmesinin yani temel istatistiksel testlerin bilgisayar ortamında yapılması, sonuçların tablolaştırılması, tabloların ve sonuçların yorumlanması ve yazılmasıdır.

PSI210 Kişiler Arası ilişkiler ve İletişim

Kişilerarası ilişkilerin doğası ve iletişimin ilişkilerdeki rolünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Kişiyi merkeze alarak, diğer insanlarla ilişkilerinin, algı, duygu, düşünce ve davranış düzeyinde, kuramsal bilgilerle ele alınacak, iletişim süreçlerinin rolü, çatışmalar ve çatışma çözüm yolları incelenecektir.

PSI212E Evrimsel Psikoloji

Evrimsel psikoloji, insan beyninin doğal seçilim ürünü olduğu görüşünden hareket ettiğimizde, evrimsel bir duruş benimseyerek zihin ve davranışı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Evrimsel psikoloji dersi tarihçeyi içerecek şekilde evrimin psikoloji bölümlerinde öğretilen birçok konuyu nasıl aydınlattığı incelenecektir.

PSI214E Sosyal Cinsiyet

Bu derste biyolojik cinsiyet kavramının ötesinde, tüm cinsiyet algılarının toplum tarafından nasıl belirlendiği, kadın ve erkek olmayı nasıl öğrendiğimiz, toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel özellikleri, cinsiyetler arası eşitsizlik gibi konular ele alınır.

PSI216 Özel Eğitimde Rehberlik

Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir.

PSI301 Deneysel Psikoloji I

Alanda yapılabilecek basit deneysel çalışmalar için gerekli olan temel araştırma deseni oluşturma, denek seçimi, değişken denetlenmesi, istatistiksel değerlendirme gibi temel bilgilerin aktarılacaktır.

PSI303 Psikopatoloji I

Normal dışı duygunun, düşüncenin ve davranışın doğasını ve gelişimini inceleyen psikopatoloji DSM IV (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) bağlamında ele alınır. Zihinsel bozuklukların özellikleri, ortaya çıkış nedenleri ve tedavileri incelenir.

PSI305 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I

Pozitif bilimin ve bilimsel psikolojinin temel esaslarının verilmesi, psikoloji alanında yapılabilecek temel araştırma ve veri toplam teknikleri için gerekli olan kuramsal bilginin kazandırılması, kaynaklara ulaşmak ve literatür toplamak için yol ve yöntemlerinin öğrenilmesidir.

PSI307 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Alana özgü araştırma yöntemleri, temel konu ve kavramlar, personel seçimi, personel eğitimi, performans değerlendirme gibi insan kaynakları uygulamaları ve yönetim, motivasyon, iş doyumu, liderlik gibi örgütsel psikoloji kavram ve konuları çerçevesinde aktarılır.

PSI309E Geriatrik Psikoloji

Bu derste, yaşlılık döneminin özellikleri, yaşlanmanın biyo-psiko-sosyal boyutları;  kayıp, hastalıklar ve yeti yitimi karşısındaki tepkiler, sağlıklı başa çıkma stratejileri; destekleyici yaklaşımlar;  yaşlılara bakış açısı, yaşlılık algısında kültürel farklılıklar ve,  yaşlılık döneminde psikolojik sorunlar ele alınır. 

PSI311 Psikometri I

Klasik test teorisini ve genel olarak içeriğini, yöntemlerini açıklamak.

PSI313E Sağlık Psikolojisi

Bu ders sağlık hali, hastalıkların gelişimi, psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, sağlık davranışı, psikoimmunoloji, stres ve sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık-hastalık algısı, kronik hastalıklara psikososyal yaklaşım gibi konuları kapsar.  Ayrıca sağlık halinin sürdürülmesi, hastalık gelişimi, hastalığın seyri ve hasta/ailenin tepkileri üzerinde etkili olan bilişsel, davranışsal ve emosyonel etkenler incelenir.

PSI315  Farklı Gelişen Çocuklar ve Eğitimi

Bu derste otism, zihinsel engellilik, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün zekalılık, görme ve işitme engeli, serebral palsi tanılı çocukların özellikleri incelenir. Bu vakalar için tanı teknikleri ve psikolojik tedavi yöntemleriı ele alınır.

PSI317E Krize Yönelik Yaklaşımlar

Psikolojik travma kavramı ve tarihsel süreç, farklı travmatik yaşantıları, travmaya yanıtları, bu yanıtların belirleyicilerini, gelişimlerini, klinik özellikleri ve seyrini tanımak, değerlendirmek. Travma sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlara müdahale etmek.

PSI319 Alan Çalışması I

Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI302 Deneysel Psikoloji II

Grup çalışması yoluyla psikolojinin temel ve genel konularına ilişkin birçok tasarlanmış deneyin yapılması, verilerinin toplanması, çözümlemesi ve rapor yazımı öğrenilir.

PSI304 Psikopatoloji II

DSM IV  (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kapsamında yer alan somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar özellikleri ve tedavi yolları açısından incelenir.

PSI306 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

Grup ve bireysel çalışma yoluyla alanda yapılabilecek birkaç basit araştırmanın tasarlanması, literatür bilgisinin toplanması, uygulanması, veri toplanması, verilerin değerlendirilmesi, rapor yazılmasıdır.

PSI308 Endüstri ve Örgütsel Psikoloji Uygulamaları

Endüstri ve Örgütsel Psikoloji bakış açısıyla, personel seçimi, performans değerlendirme, eğitimi ve geliştirilmesi, kariyer planlaması gibi iş ortamındaki insan kaynakları yönetimi konularının üzerinde durmak ve uygulamaktır.

PSI310E Trafik Psikolojisi   

Bu derste trafik psikolojisi alanının ana kuramları, yöntemleri ve bulguları tanıtılır, trafik güvenliği kavramına sistem yaklaşımı çerçevesinde psikoloji biliminin metodolojisi, kuram ve yaklaşımları ile genel bir bakış sağlamak hedeflenir.

PSI312E Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji alanına genel bakışın yanı sıra, psikolojide normal dışının tedavisinde kullanılan temel psikoterapi kuramları, kuramın psikopatolojiyi nasıl açıkladığı, kuram bağlamında terapötik ilişkinin özellikleri ve kuramdan çıkan terapötik tekniklere yönelik kapsamlı bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

PSI314 Psikometri

Psikoloji testleri kullanımına yönelik temel bilgilerin kazanılması.

PSI316E  Biyolojik Psikoloji

Bu derste merkezi sinir sistemin beden ilişkisi, beynin işlevleri ile sağlıklı ve normal dışı duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiler, beynin işlevi olarak bellek, kaygı, dürtü kontrolü gibi kavramlar, algının biyolojik boyutu ve bilgi işleme süreci kapsanacaktır.

PSI318 Özürlü Hakları ve Psikolojik Hizmetler

Engelli ve özürlülere yönelik yasal hakları öğrenmek ve engellilere psikososyal destek ve hizmet vermek için temel becerileri kazanmak.

PSI320 Alan Çalışması II

Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI322 Çocuk Psikopatolojisi

Bu derste çocukluk çağına ilişkin farklı dönemler ve özellikleri, sık görülen psikopatolojiler ve bunların psikolojik bozukluklarla ilişkisi incelenecektir.  Bu belirtilerin değerlendirilmesi için gerekli görüşme tekniklerinin aktarılması, sık görülen çocukluk hastalıklarının incelenerek çocuk ve aileye uygun rehberliğin  yöntemleri üzerinde durulacaktır.

PSI401 Psikoterapi Teknikleri

Normal dışı davranışların tedavisinde kullanılan temel psikoterapi kuramları, kuramların psikopatolojiyi nasıl açıkladığı, kuram bağlamında terapötik ilişkinin özellikleri ve kuramdan çıkarsanan terapi tekniklerine yönelik bilgi verilir.

PSI403 Bilişsel Psikoloji

Bilişsel psikolojinin temel konuları olan algı, öğrenme, bellek, bilgiyi kodlama ve depolama, bilgiyi tanıma ve hatırlama, dil, zihinsel gelişim, düşünme, problem çözme, sinir sistemi gibi konular hakkında genel teorik bilgi vermek ve deneysel yolla toplanan bilginin pratikle veya alandaki kullanımı ile bağlantısını kurmaktır.

PSI405 Psikolojik Testler I

Psikolojik testlerin doğası ve kullanımı, tarihçesi, teknik özellikleri, zeka kuramları ve zekanın nasıl ölçüldüğü, ayrıca Stanford-Binet ve Wechsler Ölçekleri gibi sık kullanılan ölçekler ele alınır.

PSI402 Görüşme Teknikleri

Temel görüşme becerilerine ilişkin kavramlar, kuramsal bilgi ve ilk değerlendirme görüşmesine ilişkin süreç ve içerik incelenir. Temel becerilere yönelik kuramsal bilgi, yapılan bireysel görüşmelerde kullanılarak beceri kazanılması amaçlanır.

PSI404 Psikolojide Meslek Ahlakı

Psikolojide ve uygulama alanlarında karşılaşılan etik sorunlar ve bu sorunların çözümünde kullanılan genel etik ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

PSI406 Psikolojik Testler II

Sık kullanılan objektif kişilik envanterleri,  Rorschach ve TAT gibi projektif teknikler tanıtılır ve bilgi verilir.

PSI407E Psikolojide ÇağdaşYaklaşımlar

Çağdaş psikoloji kuramlarının tarihsel gelişimleri içerecek şekilde öğretilmesi. birbirlerinden farklı yönleri, kuvvetli ve eksik yönlerinin kavranması

PSI409 Erken Dönem Psikoloji Tarihi

Psikoloji biliminin felsefi ve psikolojik kökenlerini, bir bilim olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir süreç içinde incelemektir. Psikolojinin dünden bu güne nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI411 Ergenlik Psikolojisi

Ergenlik dönemi tüm yönleriyle ele alınıp, ergenin psikolojik özellikleri üzerinde durmak amaçlanmaktadır.

PSI413E Aile Dinamikleri

Sistem yaklaşımı çerçevesinde, ailenin psikolojik, sosyal, kültürel temel özelliklerinin belirlenmesi, aile üyelerinin birbirleri ile etkileşimleri, üyeleri arasındaki sorun ve çatışmaların ve bunların çözüm yollarının irdelenmesi.

PSI415E Psikoloji Terminolojisi

Psikolojide yaygın kullanılan terimlerin İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi yanında İngilizce güncel makale okuma konusunda uygulama yaparak bir anlayış geliştirmek.

PSI417 Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

Bu dersin amacı, psikolojik araştırma yöntemlerinin neler olduğu, araştırma deseni kurma, değişkenlerin kontrol etme, uygulama yapma ve veri analizlerinin öğrenilmesidir. Dersin sonunda APA formatında tez veya makale yazımı için gerekli temel bilgilerin kazandırılması beklenmektedir.

PSI419 Alan Çalışması III

Bir dönem önceki dersin devamı niteliğinde, hastane, özel eğitim merkezi, çeşitli vakıf ve derneklerde klinik uygulamalara ilişkin gözlemler yapılması, alanla ilgili teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi.

PSI408 Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Gelişmeler

Gelişim psikolojisi alanında yer alan farklı ve güncel konuların ayrıntılı şekilde, kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi.

PSI410E Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

 

PSI412 Psikometride Çağdaş Gelişmeler

Dersin amacı, modern test teorisini öğrenme, teoriye uygun psikoloji testlerin geliştirilmesi süreci hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

PSI414 Siyaset Psikolojisi

Politik ve psikolojik süreçlerin etkileşimlerini, insanların davranışları ve toplumlar üzerindeki etkilerini yerel ve küresel düzeyde açıklamak ve anlamak.

PSI416 Grup Süreçleri

Sosyal grupların oluşumu, işlevi, süreçleri, birey-grup etkileşimi konularını geniş bakış açılarıyla irdelemek, sosyal hızlandırıcı ya da sosyal ket vurucu özellikleri bakımından grup etkisi hakkında bilgi sahibi olmak.

PSI418 Adli Psikoloji

Suç ve suçluk konularının psikolojisi, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, penoloji (ceza bilimi)gibi psiko-yasal alanlara ilişkin konular ele alınır.

PSI420 Alan Çalışması IV

Genel psikopatoloji bilgisinin (duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, somatoform bozukluklar, yapay bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları) somut örneklere dayandırılarak tekrar edilmesi, görüşme tekniklerinin gözlemler doğrultusunda tartışılması.

PSI422E Klinik Psikoloji

 klinik psikoloji terminolojisi , psikopatoloji, klinikte görülen psikopatolojilerle ilgili bilgi aktarımı

PSI424 Yakın Dönem Psikoloji Tarihi

 Psikoloji biliminin kökenlerini, bir bilim alanı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir bütünlük içinde incelemektir. Psikolojinin nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI426E Klinik Psikolojide Çağdaş Gelişmeler

güncel klinik psikoloji yaklaşımları ve uygulamaları
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi